/O Interaktivu – Udruženju za društveni razvoj mladih

O Interaktivu – Udruženju za društveni razvoj mladih

Udruženje za društveni razvoj mladih “Interaktiv” je ne politička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija osnovana na neodređeno vreme, koja okuplja mlade i starije osobe koje žele raditi na unapređenju života mladih i sprovode aktivnosti za mlade i aktivnosti u kojima učestvuju mladi. Oblasti u kojima Udruženje ostvaruje ciljeve su društvneni razvoj mladih kroz aktivizam i aktivno učešće mladih u svim oblastima društvenog života.

Osnovni cilj osnivanja Udruženja je sprovođenje aktivnosti i programa kojima se stvaraju uslovi za razvijanje kvalitetnog sistema vrednosti kod mladih i uključivanje mladih u sve oblasti društvenog života.

Naša VIZIJA je da stvorimo društvo u kome će mladi inicirati I sa starijima donositi odluke koje se njih tiču, a sve na dobrobit zajednica i svih ljudi koji u njoj žive. Udrženje je osnovano 2012. godine. Svi mladi, ali i stariji, koji svojim angažiranjem žele da daju doprinos razvoju sektora mladih i mladih uopšte, mogu se uključe u naše aktivnosti, iniciraju, predlože svoje ideje i u saradnji sa našim članovima, učestvovati u njihovoj realizaciji.

Ciljevi i zadaci Udruženja su definirani tako da omogućavaju ispunjavanje svrhe postojanja Udruženja kao Udruženja za društveni razvoj mladih kroz niz oblika aktivnosti, a pre svega: Podrška mladima da aktivno učestvuju u svim oblastima društvenog života, promovisanje i vrednovanje aktivizma, Razvijanje društvene svesti u javnosti i među mladima o značaju aktivizma i volonterizma i učešća mladih u svim oblastima društvenog života, Povezivanje i saradnja s nevladinim organizacijama, neformalnim grupama mladih, osnovnim / srednjim školama, fakultetima i drugim obrazovnim i naučnim organizacijama, socijalnim ustanovama i drugim institucijama i pojedincima od značaja za razvoj aktivizma i društvenog razvoja mladih u cilju njihovog uključivanja u programe vanškolskih aktivnosti kako bi se osiguralo unapređivanje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih i njihov lični razvoj, Organizovanje aktivnosti, programa, tribina, radionica, okruglih stolova, seminara, skupova, javnih akcija, konferencija, prezentacija, savetovanja, predavanja i drugih aktivnosti kojima se doprinosi društvenom razvoju mladih i u kojima učestvuju mladi, Izgrađivanje sistema informisanja mladih na svim nivoima I u svim oblastima, Osiguravanje ostvarivanja prava na jednake šanse svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima, Osnaživanje mladih za inicijative i aktivnosti koje su u skladu s osnovnim ciljevima održivog razvoja i zdrave životne sredine, Podrška mladima na samozapošljavanje, Organizovanje aktivnosti i promocija mobilnosti, zdravih stilova života, sigurnosti mladih, zaštite ljudskih prava, pomoć socijalnim kategorijama stanovništva i drugih programa za mlade i programima u kojima učestvuju mladi. Udruženje deluje na teritoriji Republike Srbije, a ima sedište u Kragujevcu.

Za sastanke i aktivnosti, udruženje koristi prostorije Kancelarije za mlade, ul. Save Kovačevića 5, Kragujevac.